6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

MÜŞTERİ AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Son Güncelleme: 24.08.2022

Değerli Müşterimiz,

Kalfa Dijital Servisler Ve Danışmanlık Anonim Şirketi(Bundan sonra " Şirket" olarak anılacaktır) olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği en önemli önceliklerimiz arasındadır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Bundan sonra " KVKK" olarak anılacaktır) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla tarafımızca işlenmekte olan kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Veri Sorumlusunun Kimliği:

Müşteri Aydınlatma Metni’nde belirtilmiş olan bilgiler ve işbu kişisel verilerin işlenmesinde Kalfa Dijital Servisler Ve Danışmanlık Anonim Şirketi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

Veri Sorumlusu

Kalfa Dijital Servisler Ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Veri Sorumlusunun Adresi

Huzur Mah. Fatih Cad. 4. Levent Plaza No:67 İç Kapı No: 17 Sarıyer/İSTANBUL

İletişim Kanalı

kvkk@ekalfam.com.tr

 

Şirket çözümlerimizden yararlanan firmaların ve/ veya Mali Müşavirlerin kendi müşterilerinin hesaplarıyla ilgili kayıtları tutarken bu kayıtlardaki kişisel verilerin işlenmesi bakımından veri sorumlusu olduklarını hatırlatmak isteriz.

İşlenen Kişisel Verileriniz ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

6698 Sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanunu’nun Veri Sorumlusuna yüklediği “Aydınlatma Yükümlülüğü” kapsamında hazırlanan işbu Aydınlatma Metni, https://portal.ekalfam.com/ adresi üzerinde üye kaydı oluşturulan ilgili kişilerin kişisel verilerini konu edinmektedir.Bu kapsamda Aydınlatma Metni’ne konu Veri Konusu Kişi Grubu ve işlenen kişisel verileri;

Müşterilerimiz

 

Sözleşme görüşmeleri kapsamında tarafına iletilen Hizmet Sözleşmesi’ni kabul ederek Kalfam Platformu üzerinde üye kaydı oluşturulmasına rıza gösteren kişiler.

 

Kimlik Bilgileri

Ad-Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Vergi Numarası, İmza

İletişim Bilgileri

Adres, E-Posta Adresi, Telefon Numarası

İşlem Güvenliği

IP Adresi Bilgisi, Log Kayıtları, Kullanıcı Adı ve Şifre-Parola Bilgileri

 

Müşterilerimizinkişisel verilerini aşağıdaki amaçlar kapsamında, belirtilen hukuki sebeplere istinaden kayıt altına almakta ve kullanmaktayız;

Amaç

Hukuki Sebep

 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

KVKK m.5 (2) (c)      : Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

KVKK m.5 (2) (ç)      : Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi içinzorunlu olması.

 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi

KVKK m.5 (2) (e)      : Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Kişisel verilerinizin aktarılmaması ve açıklanmaması önceliğimizdir. Bununla birlikte; Müşterilerimizinkişisel verileri,

 1. İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep edilmesi halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize aktarılabilecektir.
 2. E-Fatura, e-defter, e-arşiv Fatura, e-irsaliye gibi elektronik kayıtların oluşturulması ve arşivlenmesi amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yetkilendirilen entegratör firmalara aktarılacaktır.
 3. Sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla gerekmesi veya talep edilmesi halinde, ilgili kurum, kuruluş ya da anlaşmalı firmalar ile paylaşılacaktır.
 4. Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.
 5. Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi :

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir. Bu kapsamda İlgili Kişi tarafından;

İlgili Kişinin Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Diğer Hakları:

İlgili kişi olarak, 6698 Sayılı Kanun’un 11’inci maddesi kapsamında

KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki haklarınız saklı olup; söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, tercihen internet sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle,

KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklara ek olarak, kişisel verilerinizi işlenmesine dair açık rıza vermeniz halinde, söz konusu açık rızayı dilediğiniz zaman geri alma hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel Verilerin Saklama Süresi

Kişisel verileriniz, herhangi bir güncelleme yapmadığınız takdirde, Şirketimize bilgilerinizi ilettiğiniz tarihten itibaren 5 yıl boyunca sistemlerimizde saklanacaktır.

Değişiklik ve Güncellemeler

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirket’İn kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.

İşleminiz Devam Ediyor. Lütfen Bekleyiniz...